Regulamin

Regulamin Sklepu PETKO

 

Sklep internetowy Petko, dostępny na stronach internetowych http://petko.com („Sklep”), prowadzony jest przez WITBEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000623475, zwaną dalej Sprzedawcą.

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż karm, produktów związanych z pielęgnacją oraz zdrowiem, zabawek i innych akcesoriów dla zwierząt.
Niniejszy dokument to regulamin Sklepu, który określa przede wszystkim zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu („Regulamin”). Klienci mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku oznaczonego jako „Regulamin” na stronie głównej Sklepu.

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
1. Adres pocztowy:
WITBEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ordynacka 9 lok. 33, 00-364 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej: info@petko.pl
3. Numer telefonu: […]
Warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
a) posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do internetu z prawidłowo działającym i skonfigurowanym łączem internetowym;
b) korzystanie na powyższym urządzeniu z jednej z następujących przeglądarek internetowych, w najnowszej wersji: Firefox, Opera, Chrome, Edge;
c) posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

I. Towary i zamówienia
Informacje dotyczące towarów przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, klient powinien dokonać wyboru towarów i ich liczby oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Sklepu. Wyboru towaru klient dokonuje przez dodanie towaru do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia.
Dokonanie zamówienia jest możliwe, gdy klient jest zarejestrowany i zalogowany w Sklepie albo bez dokonywania rejestracji, gdy klient poda dane wskazane przez Sklep w odpowiednim formularzu. Podczas rejestracji lub podawania danych w celu złożenia zamówienia, klient powinien podać dane, których dotyczą pola oznaczone –„obowiązkowe” oraz zaakceptować treść Regulaminu. Podanie takich danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale bez dokonania tych czynności nie będzie możliwe korzystanie ze Sklepu. Klient powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem klienta prawa do korzystania ze Sklepu.
Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą – towarów, których dotyczy zamówienie. Sklep po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość
e-mail pod adres wskazany przez klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości
e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 

II. Ceny i metody płatności
Ceny towarów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny. Przy sposobach doręczenia towaru, które wybiera klient, wskazane są również koszty danej metody doręczenia towaru.
W zależności od wyboru klienta zapłata ceny może być dokonana:
 przelewem na numer konta bankowego wskazanego klientowi za pośrednictwem Sklepu;
 za pośrednictwem systemu płatności online PayU;
 gotówką za pobraniem przy odbiorze.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail.
Zapłata ceny powinna być dokonana w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku płatności innej niż płatność przy odbiorze.

 

III. Przesyłka
Na czas przesyłki towarów składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia towaru.
Możliwe formy doręczenia towarów będą wskazane na stronach Sklepu.
W imieniu Sprzedawcy – doręczenia towarów będzie dokonywała ogólnopolska hurtownia zoologiczna MOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Świerkowej 52 w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

IV. Uprawnienie konsumentów do odstąpienia od umowy
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.
Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło doręczenie towaru klientowi. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pod adres MOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Świerkowej 52 w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub pod adres e-mail: info@petko.pl. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Regulaminu. Klient może też odstąpić od umowy nie korzystając z tego formularza, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od umowy.
Zakupiony towar należy zwrócić pod adres: MOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Świerkowej 52 w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.
Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot zapłaty dokonanej przez klienta.
Prawo do odstąpienia od umowy omówione w niniejszym punkcie nie dotyczy klientów – przedsiębiorców.

 

V. Reklamacje dotyczące towarów
Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru przez Sprzedawcę.
W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę klient powinien wysłać reklamowany towar lub towary pod adres MOLOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Świerkowej 52 w Wieruchowie, 05-850 Ożarów Mazowiecki wraz z opisem reklamacji. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

VI. Reklamacje
Klienci mogą składać reklamacje dotyczące działania Sklepu. Klient może kierować swoje reklamacje pod adres e-mail info@petko.pl lub pisemnie pod adres WITBEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ordynacka 9 lok. 33, 00-364 Warszawa. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożył reklamacje pisemnie zarówno drogą mailową oraz pisemnie.

 

VII. Inne
Korzystanie ze Sklepu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Sklepu. Ze swojej strony Sklep również podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne, w szczególności chroni dane klientów.
Sklep, zgodnie z wymogami prawa, przypomina, że klienci nie mogą wykorzystywać Sklepu do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Klienci nie powinni podejmować działań, które mogłyby zakłócić działanie Sklepu Internetowego.

 

VIII. Polityka Prywatności
Dane osobowe podane przez klienta podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Sklepu oraz w trakcie procesu składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w celu umożliwienia klientowi korzystania ze Sklepu, w tym w celu realizacji przez Sprzedawcę złożonego zamówienia. Dane osobowe klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zarejestrowania konta klienta w Sklepie i/lub zrealizowania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
Sprzedawca może w drodze umowy powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

IX. Cookies
W celu właściwego świadczenia usług w ramach Sklepu i prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies, zwane też ciasteczkami, to różne dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na dysku komputera, karcie pamięci tabletu) osoby korzystającej z internetu i stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Jeżeli dana strona przechowuje pliki cookies na komputerze użytkownika, to przy każdym kolejnym odwiedzeniu tej strony przez użytkownika, strona ta odczytuje zachowane wcześniej pliki cookies.
Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych z reguły zezwalają na korzystanie przez przeglądarki z plików cookies i ich zapisywanie. Osoba odwiedzająca stronę Sklepu/klient może w każdej chwili zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce zgodnie z jej funkcjonalnością. Plikami cookies zarządza się z pozycji przeglądarki internetowej, z której się korzysta. W przeglądarce można też usunąć przechowywane pliki cookies. Informację, w jaki sposób to zrobić, można znaleźć w dziale pomocy w każdej przeglądarce.
Sklep korzysta z:
• cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu do czasu jej opuszczenia;
• cookies stałych, które są przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia;
• cookies statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
• cookies funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające stronę Sklepu, np. wybór języka, rozmiar czcionki;
• cookies reklamowych, które umożliwiają dostarczanie odwiedzającym stronę Sklepu treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
Uniemożliwienie korzystania przez przeglądarkę z plików cookies w Sklepie nie uniemożliwi korzystania ze Sklepu i usług, ale niektóre z funkcjonalności mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione.

 

X. Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem – przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla adresu Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij